اشتراک VIP کارت قرمز

دسترسی به تمامی فایل های فوتوشاپ
45
22 تومان / ماهیانه
 • 50 درصد تخفیــــــــــف ویژه زومـــــــلرن
 • بیش از 1000 فایل آماده فوتوشاپ
 • ویــــــــــرایش آســـــــــــــان فایـــــــــــــــــــــــــــــــــل هـــا
 • دانــــــــــــــلود نــــــــــامحدود فایــــــــــــــــــل هــــــــــــــــا
 • ضمـــــــــــــــانت بــــــــــــــــازگـــــشت وجـــــــــــــــــــــــــــــــه

اشتراکVIP کارت سبز

امکانات کارت قرمز + فایل هاو پروژه های آماده پریمیر
55
33 تومان / ماهیانه
 • 40 درصد تخفیف ویژه زوملرن
 • دسترسی به هزاران پروژه آماده
 • بــــــــــــا بالاتـــــــــرین کیــــــــفیت ممکن
 • دانلــــــــــــود نامحــــــــــــــــــــدود فایـــل ها
 • ضمانـــــــــــــــــت بازگـــــــــــشت وجـــــــــــــــه

اشتراک VIP کارت آبی

امکانات کارت سبز + فایل های و پروژه های افتر افکت
65
42
250
تومان / ماهیانه
 • 35 درصد تخفیـــــــــف ویژه زوملرن
 • دستــــــــرسی به 5000 فایــل آماده
 • بیش از 20 درصد با کیفیت 4K
 • دانلــــــــــــــود نامحــــــــــــــــــــــــــدود فایل ها
 • ضمانــــــــــــــت بازگـــــــــــــــــــــشت وجـــــــــــــه

کارت طلایی

بدون محدودیت دانلود کنید
70
49 تومان / ماهیانه
 • 30 درصد تخفیـــــــف ویژه زوملرن
 • دسترسی به بیش از 8000 فایل
 • با بــــــالاترین سرعــــت دانلود کنید
 • دانلود نامحـــــــــــــــــــــــــــدود فایـــــــــــــل ها
 • ضمانــــــــــــــــت بازگــــــــــشت وجـــــــــــــــــــــــه
محبوب

ثبت نام حساب جدید

سطح عضویت خود را انتخاب کنید

0